WEBBPLATSENS INTEGRITETSPOLICY www.bostonam.se/ www.bostonassetmanager.se i enlighet med den europeiska förordningen GDPR 2016/679 och efterföljande ändringar.

• PERSONUPPGIFTSANSVARIG Efter samråd på webbplatsen www.bostonam.es / www.bostonassetmanager.es kan personuppgifter eller data relaterade till identifierade eller identifierbara personer behandlas. Personuppgiftsansvarig är Boston Asset Manager, med säte på Via Luigi Filippo de Magistris, 109, Rom mail: info@bostonam.se dataskyddsombud – gprd@bostonam.se

• SYFTET MED BEHANDLINGEN Webbplatsen behandlar personuppgifter för publicering, information och institutionell kommunikation, medborgarnas deltagande samt tillhandahållande av konkurrenskraftiga tjänster, baserat på de relativa bestämmelserna i lag eller förordning eller när databehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

• RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN Behandlingen av den registeransvariges behandling av personuppgifter är laglig, med förbehåll för följande villkor: – Artikel 6(1)(b) i EU-förordning 679/2016: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att genomföra åtgärder före avtal som vidtas på begäran av den registrerade; – konst. 6.1 c i förordning (EU) nr 679/2016: behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

EU-förordning (EU) nr 679/2016: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller i samband med utövandet av den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

• PLATS FÖR BEHANDLING Behandlingarna som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats äger rum på huvudkontoret för företaget Boston Asset Manager (Argentina) och hanteras endast av teknisk personal på de kontor som är auktoriserade att behandla. Vid behov kan uppgifterna behandlas av företagets personal som ansvarar för underhållet av den tekniska delen av webbplatsen. Corrientes 316, Autonomous City of Buenos Aires, Argentina, som leverantör av webbplatsen, kan ha tillgång till de uppgifter som förvärvats via de onlinetjänster som erbjuds av webbplatsen för det enda syftet med teknisk hjälp och / eller underhåll, i enlighet med informationen från ägaren.

• TYP AV DATA SOM BEHANDLAS Följande typer av data behandlas: § Navigationsdata De datorsystem och datorprocedurer som används för att driva denna webbplats förvärvar, under sin normala drift, vissa personuppgifter, vars överföring är implicit i användningen av Internetkommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in för att associeras med identifierade berörda parter, men som till sin natur kan, genom bearbetning och associering med uppgifter som innehas av tredje part, möjliggöra identifiering av användare. Denna kategori av data inkluderar IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-notation av de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som erhållits som svar, den numeriska koden som anger status för svaret från servern och andra parametrar relaterade till operativsystem och användarens datormiljö. Dessa uppgifter används endast för att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen, för att verifiera att den fungerar korrekt och raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid hypotetiska datorbrott mot webbplatsen.

Data som tillhandahålls frivilligt av användaren Den valfria, uttryckliga och frivilliga sändningen av e-postmeddelanden till de adresser som anges på denna webbplats innebär efterföljande förvärv av avsändarens adress, nödvändig för att svara på förfrågningar och andra personuppgifter som ingår i meddelandet. Specifik sammanfattande information kommer gradvis att rapporteras eller visas på sidorna på webbplatsen som är förberedda för vissa tjänster på begäran. § Cookies I enlighet med bestämmelserna i sekretessgaranten anges att webbplatsen använder vissa cookies för att underlätta navigeringen av sina tjänster och effektiv användning av webbsidor. De cookies som används gör det också möjligt för oss att förbättra tjänsten som tillhandahålls användarna, vilket gör användningen av den mer effektiv och / eller möjliggör vissa funktioner. Genom att analysera dem i detalj tillåter våra cookies dig att: • lagra de angivna inställningarna; • undvika att ange samma information flera gånger under besöket, till exempel användarnamn och lösenord; • analysera användningen av de tjänster och innehåll som tillhandahålls av bostonam.it/bostonassetmanager.it för att optimera surfupplevelsen och de tjänster som erbjuds. För fullständig information, se cookiepolicyn på följande länk: //www.bostonam.se/cookie-policy

• BEHANDLINGSMETODER Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka de samlades in. Specifika säkerhetsåtgärder följs för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

• DE BERÖRDA PARTERNAS RÄTTIGHETER Användare kan utöva vissa rättigheter med hänvisning till de uppgifter som behandlas av den ansvariga. I synnerhet har användaren rätt att: – Återkalla samtycke när som helst. Användaren kan återkalla samtycket till behandling av sina personuppgifter som tidigare uttryckts. – Motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Användaren kan invända mot behandlingen av sina uppgifter när den utförs på en annan rättslig grund än samtycke. – Få tillgång till dina data. Användaren har rätt att få information om de uppgifter som behandlas av datakontrollanten, om vissa aspekter av behandlingen och att få en kopia av de behandlade uppgifterna. -Verifiera och begära rättelse. Användaren kan verifiera riktigheten av sina uppgifter och begära att de uppdateras eller korrigeras. – Få begränsningen av behandlingen. När vissa villkor är uppfyllda kan användaren begära begränsning av behandlingen av deras data. I det här fallet kommer datakontrollanten inte att behandla uppgifterna för något annat syfte än dess bevarande. – Få annullering eller radering av dina personuppgifter. När vissa villkor är uppfyllda kan användaren begära att ägaren avbryter sina uppgifter. – Ta emot dina uppgifter eller få dem överförda till en annan ägare.

Användaren har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och läsbart format med automatisk enhet och, när det är tekniskt möjligt, att få överföringen utan hinder till en annan ägare. – Föreslå ett klagomål. Användaren kan lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter eller vidta rättsliga åtgärder. – Hur du utövar dina rättigheter. För att utöva rättigheterna kan användare rikta en begäran till kontaktuppgifterna för den registeransvarige som anges i detta dokument. Förfrågningar lämnas in gratis och behandlas av datakontrollanten så snart som möjligt, i alla fall inom en månad.

• DELEGAT FÖR DATASKYDD OCH INTEGRITETSKOMMUNIKATION DPO (Dataskyddsdelegat) är Mauro A. Martinez e-postadress: maurom@bostonam.se

Senast granskad 17/08/2022